HISTORY :: ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรนารี ก่อตั้งตามเลขที่ใบอนุญาตจัดตั้ง 4/2513
ลงวันที่ 17 พ.ค. 2513 ในสมัย พล.ต.เฉลิม ทรัพย์ยิ่ง ดำรงตำแหน่ง ผบ.มทบ.21 ในขณะนั้น บนพื้นที่ 5 ไร่เศษ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 703/1 ถ.พิบูลสงคราม ต.หนองไผ่ล้อม
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ปัจจุบันสังกัด สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายใต้การบริหารงาน และกำกับดูแลของ ศฝ.นศท.มทบ.21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์บุตรข้าราชการใน ทบ.
และบุตรของบุคคลทั่วไปในชุมชนใกล้เคียงให้มีสถานศึกษา โดยพิจารณารับบุตรข้าราชการใน ทบ. เป็นอันดับแรก ภายใต้วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาประสบการณ์ เตรียมความพร้อม ของเด็กก่อนประถมศึกษา ให้พัฒนาครบทุกด้านอย่างสมดุล ตามศักยภาพแต่ละบุคคล และมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
โดยมีอัตลักษณ์ วินัยดี มารยาทดี มีจิตอาสา ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา และ Army Kids เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ชัดเจน ตามบริบท สังคมสภาพแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในค่ายทหาร

 

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรนารี